ОБЩИ УСЛОВИЯ

Основна информация на кратко

ПОРЪЧКА
На уебсайта ни се предлагат както готови продукти, така и продукти които се изработват по заявка на клиента.

ДОСТАВКА
Всички поръчки се доставят чрез куриерска фирма Еконт, до офис на куриера или до точен адрес.
В случай че Потребителят е поръчал стока, която не е взел или приел от куриера, той дължи обезщетение на „artidea.bg“ за направените разноски.

ПЛАЩАНЕ
Плащането се извършва чрез наложен платеж при получаване на поръчката, след преглед в присъствието на куриера.

ВРЪЩАНЕ
Потребителят има право да върне поръчката си в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките.
Потребителят няма право да върне продукти изработени по индивидуална поръчка.

ЗАМЯНА
За замяна моля да се свържете с нас на посоченият имейл адрес – info@artidea.bg

ПРИ ПОВРЕДА
Всички продукти са застраховани при доставка, повреден продукт може да бъде заменен безплатно само при установяване на повредата пред куриера при доставка.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Авторските права на всички картини на „artidea.bg” принадлежат на художниците Любо Канелов и Славейка Аладжова.
Покупката на продукт с картина на художниците не прехвърля правото за копиране и разпространение на картините.
Копирането на картините с каквато и да е цел е забранено от закона за защита на авторските права!
Художниците имат правото да претендират за обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер при нарушаване на тяхната интелектуална собственост.

Пълни условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Галерия и арт студио „АРТ ИДЕЯ“

 

 1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Интернет страницата https://artidea.bg/ наричана по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” се поддържа от „Канелов 2017” ЕООД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 204769998,  със седалище в град Банско, адрес на управление: ул. „Глазне“ № 15 и адрес за кореспонденция ул. „Глазне“ № 15, Email: info@artidea.bg, тел: +359 88 779 7079.

1.2. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между„Канелов 2017” ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, наричани по-долу КЛИЕНТИ.

1.3. Условията за ползване на https://artidea.bg/ са задължителни за всички КЛИЕНТИ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

1.4. Всяко използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН означава, че Вие сте се запознали внимателно с Условията за ползване и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

1.5. Условията за ползване могат да бъдат променени по всяко време, едностранно от ДОСТАВЧИКА и по негова преценка. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и са задължителни за всички КЛИЕНТИ.

1.6. ДОСТАВЧИКЪТ ще информира КЛИЕНТИТЕ за всяка промяна на Условията за ползване чрез публикуването им на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. КЛИЕНТИТЕ имат задължение да правят справка за промени в Условията за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН при всяко посещение на страницата. В случай че продължите да ползвате ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

 1. ДЕФИНИЦИИ/ СЪКРАЩЕНИЕ

2.1. Клиент – всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез пренасочване от друг интернет-сайт и ползва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува или извършва всякакви други действия чрез него.

2.2. Купувач – лице, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние с ДОСТАВЧИКА през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

2.3. Договор – сключения от разстояние договор между ДОСТАВЧИКА и КУПУВАЧА за покупко-продажба на стоки през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, неразделна част от който са настоящите Условия за ползване.

2.4. Браузър – софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб-навигация (уеб-сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.

2.5. Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който КЛИЕНТЪТ комуникира с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по достъпен за него начин.

2.6. Злоумишлени действия – действия или бездействия, нарушаващи Интернет-етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.7. Потребителски профил – обособена част от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съдържаща информация за КЛИЕНТА, изисквана от https://artidea.bg/, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите на изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане, като достъпът до потребителския профил от КЛИЕНТА се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА.

2.8. Парола – код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира КЛИЕНТА, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

2.9. Потребителско име е избран от КЛИЕНТА уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с ДОСТАВЧИКА.

2.10. Продажна цена обявената цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

3.1. Чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН КЛИЕНТИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки, както и да извършват следните дейности:

3.1.1. Да извършат регистрация и създаване на потребителски профил;

3.1.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3.1.3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

3.1.4. Да сключват договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

3.2. КЛИЕНТЪТ може да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки свободно или чрез създаден потребителски профил. При покупка чрез потребителския си профил КЛИЕНТЪТ следва да въведе избраните от него потребителско име и парола за отдалечен достъп.

3.3. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.

3.4. При извършване на регистрацията КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна КЛИЕНТЪТ е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в потребителския си профил.

3.5. В случай че за регистрация на КЛИЕНТА се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на КЛИЕНТА в съответната социална или друга мрежа.

3.6. Потребителското име, с което КЛИЕНТЪТ се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ДОСТАВЧИКЪТ не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

3.7. Не трябва неправомерно да използвате този уебсайт чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или всеки друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали. КЛИЕНТИТЕ нямат право да правят опити за осъществяване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървър, на който е разположен сайта или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уебсайт. КЛИЕНТИТЕ се задължават да не нападат този уебсайт чрез каквато и да е атака за отказ на услуга или атака за разпределен отказ на услуга. ДОСТАВЧИКЪТ ще докладва всяко неспазване на настоящите Условия за ползване на съответните органи и ще си сътрудничи с тях, за да определи самоличността на нападателя. Също така в случай на неспазване на тази клауза, разрешението за използване на този уебсайт се прекратява незабавно. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да повлияят на компютъра на КЛИЕНТА, неговото ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на този уебсайт или изтеглянето на съдържание от него или тези, към които този сайт ви пренасочва.

3.8. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че характеристиките или цените на стоките, предлагани чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ДОСТАВЧИКЪТ предварително се извинява на своите Клиенти.

3.9. ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да предостави на КЛИЕНТИТЕ най-подходящата и важна информация за стоките, но е възможно информацията за някои продукти да бъде непълна.

3.10. Всички стоки се продават до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

3.11. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН може да съдържа линкове към други сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

3.12. ДОСТАВЧИКЪТ полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображенията на стоките имат илюстративен, насочващ характер, съответно доставените стоки могат да се различават от изображенията.

 1. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя следните възможности за поръчка на стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН:

4.1.1. в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

4.1.2. по телефона;

4.1.3. чрез електронната поща;

4.2. В процеса на развитие на предоставяните услуги, ДОСТАВЧИКЪТ може да въведе нови, следващи начини за подаване на поръчки с използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация или да ограничи настоящите.

4.3 Поръчката е ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се осъществява чрез добавянето на желаните стоки в количката за покупки. Необходимо е КЛИЕНТЪТ да следва стъпките, указани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

4.4. Стоките, добавени в количката, могат да бъдат купени, ако са налични. Добавянето на стоки в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на стоките за съответния КЛИЕНТ.

4.5. С изпращането на поръчката КЛИЕНТЪТ разрешава на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

4.6. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже да изпълни направената от КЛИЕНТА поръчка, за което следва да уведоми последния. Отказването на поръчката съгласно предходното изречение не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение. Основание за отказа на ДОСТАВЧИКА може да бъде следното обстоятелство предоставените от КЛИЕНТА данни са непълни и/или грешни.

 1. ПЛАЩАНЕ

5.1. Цените на стоките, обявени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са в български левове. Цените са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

5.2. Заплащането на цената на ДОСТАВЧИКА е необходимо условие за прехвърляне на собствеността на стоките. Цената не включва разходите за доставка, освен ако в условията за продажба на конкретната стока не е обявено друго.

5.3. Плащането се извършва чрез наложен платеж (в брой при доставка)

5.4. Плащането с наложен платеж се осъществява в български левове, директно на куриера/ пощенския оператор при получаване на стоките. Отказът от получаване на стоките, е условие за прекратяване на Договора за покупко – продажба. Клиентът също така може в указания за получаване срок да анулира поръчката, без последствия, което не нарушава правото му на отказ от договора.

 1. ДОСТАВКА

6.1. ДОСТАВЧИКЪТ посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от КЛИЕНТА офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на КЛИЕНТА, освен ако противното не е изрично указано на https://artidea.bg.

6.2. КЛИЕНТЪТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика или упълномощено от него лице (куриер/ пощенски оператор) и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

6.3. Доставката на продукти е възможна на територията на Република България.

6.4. Всеки КЛИЕНТ може да следи доставката на поръчката си в реално време, в секцията “Моят профил”.

6.5 КЛИЕНТЪТ има право да посочи датата на доставка като уточни това в съответния раздел в кошница по време на пазаруването.

6.6. Срокът на доставка зависи от наличността на избраните стоки. Доставката се извършва в рамките на до 2 работни дни.

6.7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато КЛИЕНТЪТ е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНАТА ПОРЪЧКА

7.1. КЛИЕНТЪТ/ КУПУВАЧЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

7.2. За да упражни правото си по настоящата клауза, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми недвусмислено ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

7.3. КЛИЕНТЪТ трябва да попълни формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

7.4. За упражняване правото на отказ ДОСТАВЧИКА предоставя на КЛИЕНТА възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път на имейл – info@artidea.bg стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ незабавно изпраща на КЛИЕНТА потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

7.5. КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на ДОСТАВЧИКА или на упълномощено от последния лице, в срок от 14 дни от датата, на която КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от договора.

7.6. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

7.7. ДОСТАВЧИКЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

7.8. В случай че КЛИЕНТЪТ не изпълни задължението си по т.7.5 по-горе, без да уведоми ДОСТАВЧИКА за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

7.9. Когато във връзка с изпълнението по договора ДОСТАВЧИКА е направил разноски и КЛИЕНТЪТ се откаже от договора, ДОСТАВЧИКЪТ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

7.10. КЛИЕНТЪТ няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: стоки, изработени по индивидуална поръчка на КЛИЕНТА. Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за същите КЛИЕНТЪТ не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок).

7.4. КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие платените суми да му бъдат възстановени по банков път.

7.5. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато КЛИЕНТЪТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

7.6. При договор за продажба, когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на КЛИЕНТА, докато не получи стоките или докато КЛИЕНТЪТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 1. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

8.1. КЛИЕНТЪТ има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

8.2. КЛИЕНТЪТ няма право на рекламация, ако е поръчал тениска с размер, който не е подходящ за него. Всички размери за всички видове тениски могат да бъдат намерени в сайта на ДОСТАВЧИКА.

8.3. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

8.4. КЛИЕНТЪТ не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

8.5. КЛИЕНТЪТ има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

8.6. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, ДОСТАВЧИКЪТ ще запази на КЛИЕНТА първоначалните гаранционни условия.

8.7. При предявяване на рекламацията на стока КЛИЕНТЪТ може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отстъпка от цената.

8.7. Рекламацията се подава чрез изпращане на електронно писмо до info@artidea.bg.

8.8. При предявяване на рекламация КЛИЕНТЪТ посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

8.9. При подаване на рекламация КЛИЕНТЪТ задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

8.10. ДОСТАВЧИКЪТ поддържа регистър на предявените рекламации. На КЛИЕНТА се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

8.11. Когато ДОСТАВЧИКЪТ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на КЛИЕНТА.

8.12. ДОСТАВЧИКЪТ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от КЛИЕНТА.

8.13. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато КЛИЕНТЪТ не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

8.13.1. КЛИЕНТЪТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато ДОСТАВЧИКЪТ се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от КЛИЕНТА.

8.13.2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от КЛИЕНТА сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на КЛИЕНТА чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

8.13.3. КЛИЕНТЪТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 1. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на www.artidea.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ДОСТАВЧИКА или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ДОСТАВЧИКА, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

10.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ДОСТАВЧИКА, последният има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

10.3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, КЛИЕНТЪТ не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уеб-сайта www.artidea.bg.

10.4. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на КЛИЕНТА за нормален достъп до предоставяните услуги.

10.5. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

11.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

12.1. Договорът между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА се прекратява в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 3. едностранно, с писмено предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 5. в случай на упражняване на право на отказ по реда на Закона за защита на потребителите.
 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

13.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Условия, се прилагат законите на Република България.

13.3. Надзорни органи:

 1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, 0700 111 22

факс: 02 / 988 42 18

Уеб сайт: www.kzp.bg

13.4. Евентуалните спорове, възникнали между ДОСТАВЧИКА и негови КЛИЕНТИ, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно от компетентния съд или от Комисията за защита на потребителите.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта на Европейката комисия ОРС.